Erfgoedzaden

Het Erfgoedzaden project: behoud van oude rassen door gebruik

Nederland heeft voor het behoud van haar cultureel en levend cultureel erfgoed structuren ontwikkeld, die dit behoud voor de lange termijn ondersteunen. Deze initiatieven kunnen privaat en/of publiek gefinancierd zijn. Voor wat betreft het behoud van ons levend cultureel erfgoed is veel aandacht voor het behoud van landschappen en natuurgebieden. Echter het behoud van onze oude rassen van landbouwgewassen en –huisdieren is minder ontwikkeld.

De kans is dan ook aanwezig dat als geen maatregelen worden getroffen een deel van deze diversiteit (ons levend cultureel erfgoed) op termijn verloren zal gaan. De gevolgen hiervan kunnen onder andere zijn het onbenut laten van de niche aangaande de vraag naar zaad van oude rassen door diverse partijen en het niet meer kunnen benutten van deze rassen voor de veredeling van nieuwe rassen. Om onze oude land- en tuinbouwrassen toch te kunnen behouden is een project ontwikkeld dat het behoud duurzaam moet ondersteunen, door gebruik te maken van ‘behoud door gebruik’ en ‘branding’. Het doel is ook om zo een levende zadenbank te realiseren. Met elkaar houden wij het zaad en daarmee de oude rassen in stand.

Door de uitvoering van het Erfgoedzaden project willen we meer mensen betrekken bij het door gebruik in stand houden van ons levend erfgoed van historische land- en tuinbouwgewassen. Dit vraagt van de deelnemers aan dit project naast de benodigde middelen ook ketenkennis; kortom kennis op het gebied van teelt t/m het vermarkten van erfgoedzaden. Het Erfgoedzaden project is een samenwerking tussen Stichting de Oerakker en Stichting Zaadgoed. Het project wordt zowel op technisch als administratief vlak ondersteund door het CGN.